DUO

  • DUO#1 Flute + Guitar 12,000 ฿
  • DUO#2 Flute + Piano 12,000 ฿
TRIO
  • TRiO#1 Flute + Guitar + Doublebass 17,000 ฿
  • TRiO#2 Flute + Piano + Doublebass 17,000 ฿
หมายเหตุ :
  • ราคาที่แจ้งในเวบไซต์นี้รวมเครื่องดนตรีแล้ว แต่ยังไม่รวมเครื่องเสียงค่ะ
  • เ ค รื่ อ ง เ สี ย ง คื อ อ ะ ไ ร ค ลิ ก 
  • ราคาที่แจ้งในเวบไซต์นี้สำหรับงานกรุงเทพเท่านั้น จังหวัดอื่นๆสามารถสอบถามค่าเดินทางได้ทาง line ค่ะ
  • เวลาแสดงสำหรับงานแต่งงาน งานกลางวัน 11:00-14:00 งานกลางคืน 18:30-21:30 สามารถยืดหยุ่นปรับเปลี่ยนได้ โดยผู้จัดงานจำเป็นต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนคอนเฟิร์มงานค่ะ
  • สำหรับงาน Event ที่แบ่งช่วงเล่นต่างจากงานแต่งงาน และต้อง stand by เป็นเวลานานโทรคุยรายละเอียดเรื่องเวลาก่อนได้ค่ะ

 

 

DUO#1
DUO#2
TRIO#1
TRIO#2
Powered by MakeWebEasy.com